Upravit stránku

I. Základné ustanovenia

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar, ktorý je určený čo do druhu, množstva a ceny a previesť na neho vlastnícke právo. Kupujúci sa zaväzuje tovar odobrať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.
 2. Miestom plnenia (dodanie tovaru) sa rozumie prevádzka (pobočka) predávajúceho, na ktorej bola uzavretá kúpna zmluva, alebo na ktorej bol tovar objednaný (ďalej len “prevádzka predávajúceho”), pokiaľ nie je dohodnuté medzi stranami inak.

II. Platobné podmienky

 1. 1. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu dňom splnenia záväzku, a to aj v prípade čiastočného plnenia. Kúpnu cenu sa kupujúcí zaväzuje zaplatiť: A. v hotovosti, B. na základe faktúry, C. zaplatením zálohy, alebo kombináciou bodov A, B, C. Spôsob platby je stanovený na základe dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.
  1. Platba v hotovosti. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu v hotovosti pri prevzatí tovaru.
  2. Platba faktúrou. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu v lehote splatnosti na základe faktúry vystavenej predávajúcim. Rozhodujúcim okamihom pre fakturáciu tovaru je dodanie tovaru alebo odovzdanie tovaru prvému prepravcovi. Faktúra je splatná do 14 dní od dodania tovaru, eventuálne odovzdania tovaru prvému prepravcovi v prípade, keď predávajúci zaisťuje i prepravu tovaru.
  3. Platba platením zálohy. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu zálohu z kúpnej ceny v dohodnutej výške a dohodnutom termíne. Pri platbe zálohou predom, je tovar expedovaný až po zaplatení zálohy v plnej výške, tj. po pripísaní čiastky na účet predávajúceho alebo po doručení bankového výpisu z bankového účtu kupujúceho, či iného potvrdenia banky dokladajúceho riadne zaplatenie zálohy.
 2. V prípade omeškania zaplatenia kúpnej ceny sa kupujúci zaväzuje uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dohodnutej kúpnej ceny za každý deň omeškania.

III. Dodacie podmienky a dodacie lehoty

 1. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar v priebehu lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve. Kupujúci je povinný si objednaný tovar prevziať na prevádzke predávajúceho, kde bola uzavretá kúpna zmluva, či na ktorej bol tovar objednaný, a to do 7 kalendárnych dní od obdržania výzvy k prevzatiu tovaru, pokiaľ nie je dohodnuté medzi kupujúcim a predávajúcim inak. Dodanie tovaru sa uskutoční, keď je kupujúcemu umožnené nakladať s tovarom na tomto mieste.
 2. Ak kúpna zmluva stanoví odoslanie tovaru kupujúcemu do určitého miesta určenia, je dodanie tovaru uskutočnené odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu pre kupujúceho.
 3. Pri preberaní tovaru je kupujúci alebo jeho poverený zástupca povinný potvrdiť prevzatie tovaru uvedením svojho mena, podpisu, EČV čitateľne na dodací list tak, aby predávajúci mal možnosť presne identifikovať fyzickú osobu, ktorá tovar prevzala.
 4. Pokiaľ sa zmluvné strany dohodli, že miestom plnenia bude iné miesto, ako je prevádzka predávajúceho, zaisťuje predávajúci prepravu tovaru podľa vlastného uváženia. Predávajúci podľa dohody s kupujúcim zaistí dodávku tovaru na dohodnuté miesto určenia na vlastné náklady alebo na náklady kupujúceho, a to podľa dohody zmluvných strán.
 5. Pri prevzatí zásielky tovaru je kupujúci povinný skontrolovať kompletnosť a nepoškodenosť zásielky. Pokiaľ zistí závadu, vykoná za prítomnosti vodiča (prepravcu) reklamačný zápis do prepravného listu. Pravdivosť zápisu na prepravnom liste musí písomne potvrdiť i vodič (prepravca). Vykonanie príslušného zápisu do prepravného listu a jeho potvrdenie vodičom (prepravcom) je podmienkou uplatnenia reklamácie dodávky z hľadiska počtu dodaných balení (kusov), resp. poškodenia pri preprave. Deň dodania tovaru sa považuje za deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
 6. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar v priebehu lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve. Kupujúci je povinný si objednaný tovar prevziať na prevádzke predávajúceho, kde bola uzavretá kúpna zmluva, či na ktorej bol tovar objednaný, a to do 7 kalendárnych dní od obdržania výzvy k prevzatiu tovaru, pokiaľ nie je dohodnuté medzi kupujúcim a predávajúcim inak. Dodanie tovaru sa uskutoční, keď je kupujúcemu umožnené nakladať s tovarom na tomto mieste.
 7. Ak kúpna zmluva stanoví odoslanie tovaru kupujúcemu do určitého miesta určenia, je dodanie tovaru uskutočnené odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu pre kupujúceho.
 8. Pri preberaní tovaru je kupujúci alebo jeho poverený zástupca povinný potvrdiť prevzatie tovaru uvedením svojho mena, podpisu, EČV čitateľne na dodací list tak, aby predávajúci mal možnosť presne identifikovať fyzickú osobu, ktorá tovar prevzala.
 9. Pokiaľ sa zmluvné strany dohodli, že miestom plnenia bude iné miesto, ako je prevádzka predávajúceho, zaisťuje predávajúci prepravu tovaru podľa vlastného uváženia. Predávajúci podľa dohody s kupujúcim zaistí dodávku tovaru na dohodnuté miesto určenia na vlastné náklady alebo na náklady kupujúceho, a to podľa dohody zmluvných strán.
 10. Pri prevzatí zásielky tovaru je kupujúci povinný skontrolovať kompletnosť a nepoškodenosť zásielky. Pokiaľ zistí závadu, vykoná za prítomnosti vodiča (prepravcu) reklamačný zápis do prepravného listu. Pravdivosť zápisu na prepravnom liste musí písomne potvrdiť i vodič (prepravca). Vykonanie príslušného zápisu do prepravného listu a jeho potvrdenie vodičom (prepravcom) je podmienkou uplatnenia reklamácie dodávky z hľadiska počtu dodaných balení (kusov), resp. poškodenia pri preprave. Deň dodania tovaru sa považuje za deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

IV. Dodacie lehoty

 1. Dodacia lehota je dohodnutá v kúpnej zmluve.
 2. Pri platbe zálohou predom, je tovar expedovaný až po zaplatení zálohy v plnej výške.
 3. V prípade, že kupujúci nezaplatí zálohu ani do piatich dní po dohodnutom termíne, môže predávajúci od zmluvy odstúpiť.

V. Preprava tovaru

 1. Preprava tovaru je vlastná – kupujúci si zaisťuje dopravu tovaru z miesta plnenia vo vlastnej réžii, pokiaľ nie dohodnuté v zmluve inak.
 2. Pri požadavke kupujúceho na odoslanie tovaru na iné miesto (miesto určenia) je tovar odovzdaný na prepravu týmito spôsobmi, a to podľa výberu kupujúceho: 
  1. Balíkovou službou – dodávka 1 -2 pracovné dni
  2. Zbernou službou – dodávka 2 - 3 pracovné dni.
 3. V takom prípade je doprava objednaná predávajúcim na účet kupujúceho a kupujúci sa zaväzuje prepravné prepravcovi uhradiť. Výška prepravného sa riadi podmienkami a cenníkom daného prepravcu.
 4. V prípade dohodnutia miesta dodania mimo prevádzku predávajúceho, zaisťuje prepravu tovaru na miesto dodania podľa vlastného uváženia predávajúci. Prepravné je hradené predávajúcemu kupujúcim podľa dohody obidvoch zmluvných strán.
 5. Balné je určené predávajúcim pre každý jednotlivý prípad predaja.

VI. Vlastnícke právo na tovar a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Vlastnícke právo na tovar prechádza z predávajúceho na kupujúceho úplným zaplatením dohodnutej kúpnej ceny.
 2. V prípade omeškania sa so zaplatením kúpnej ceny je predávajúci oprávnený zakázať kupujúcemu využívať predmet dodávky a má právo na jeho navrátenie, kupujúci nesmie s týmto tovarom disponovať (tovar predať, previesť na tretiu osobu, apod.) alebo týmto tovarom poskytnúť akékoľvek ručenie tretím osobám.
 3. V prípade, že kupujúci odobratý tovar nainštaluje, prevedie tak vlastnícke práva na tretiu osobu a nezaplatí dohodnutú kúpnu cenu, vystavuje sa možnosti podania oznámenia o podozrení zo spáchania trestného činu Polícii SR zo strany predávajúceho, pretože predal tovar vo vlastníctve predávajúceho, hoci k tomu nebol oprávnený.
 4. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho prevzatím tovaru kupujúcim, alebo ak tak kupujúci nevykoná riadne a včas, v dobe, kedy mu prodávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.
 5. Ak je predávajúci povinný podľa zmluvy odovzdať tovar prepravcovi na prepravu tovaru kupujúcemu, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, keď je tovar odovzdaný prvému prepravcovi na prepravu tovaru na miesto určenia.
 6. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže by ku škode došlo v dôsledku porušenia povinnosti predávajúceho.
   

VII. Uskladnenie tovaru

 1. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, alebo je v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny, v prípadoch, keď dodanie tovaru a zaplatenie kúpnej ceny sa má uskutočniť súčasne, o viac než 15 dní, má predávajúci od tohto termínu právo účtovať skladné vo výške 1% z ceny tovaru za každý deň omeškania prevzatia tovaru riadne a včas do termínu prevzatia tovaru, či do termínu odstúpenia od zmluvy.
 2. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, alebo je v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny, v prípadoch, keď dodanie tovaru a zaplatenie kúpnej ceny sa má uskutočniť súčasne, o viac než 30 dní, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 50% z ceny tovaru a predávajúci má ďalej právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 3. Ak kupujúci nesplní svoju povinnosť tovar na dohodnutom mieste dodania mimo prevádzky predávajúceho alebo v mieste určenia prevziať riadne a včas, zaväzuje sa predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 50 % z ceny tovaru a predávajúci má ďalej právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 4. Ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu za tovar, ktorý prevzal bez súčasného uhradenia kúpnej ceny, ani v náhradnej lehote do 15 dní odo dňa splatnosti kúpnej ceny riadne v plnej výške, má predávajúci právo odstúpiť od zmluvy.

VIII. Zodpovednosť za vady

 1. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, prevedení podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy. Predávajúci je povinný dodať tovar v kvalite zodpovedajúcej účelu, na ktorý sa tovar spravidla používa.
 2. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho a ďalej predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na akosť, počínajúcu dňom dodania tovaru v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a počas tejto doby garantuje obvyklú funkčnosť tovaru.

IX. Záručné podmienky

 1. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na dodaný tovar.
 2. Záruka se vzťahuje na vady materiálu, funkčné vady alebo vady vzniknuté pri výrobe. Záruka se nevztťhuje na vady vzniknuté nesprávnym projektom, chybnou montážou, manipuláciou, zapojením alebo nesprávnou obsluhou, nevhodným elektrickým istením, nedodržaním predpísaného el. napätia, neodborným alebo neprimeraným zásahom, úpravou alebo demontážou, nevhodným použitím, či extrémnymi prevádzkovými podmienkami, živelnou katastrofou, násilným poškodením, zanedbaním údržby. Záruka zaniká v prípade zásahu do výrobku neoprávnenou osobou.
 3. Zodpovednosť za výber výrobkov na určitý účel a použitie nesie v plnej miere kupujúci.
 4. Pokiaľ pre niektoré druhy výrobkov platia špecifické záručné podmienky, sú tieto uvedené v záručnom liste priloženom k výrobku, pričom rozsah a podmienky záruk sa pre jednotlivé skupiny výrobkov môžu odlišovať. Záručná doba však trvá minimálne 6 mesiacov. Záručné podmienky podľa príslušného záručného listu majú prednostnú platnosť pred vyššie uvedenými všeobecnými podmienkami.
 5. U vybraných výrobkov je poskytovaná predĺžená záručná doba 2 až 3 rokov pri splnení rozšírených záručných podmienok. Toto však musí byť uvedené v príslušnom záručnom liste k tovaru, či v kúpnej zmluve.
 6. Záruka začína plynúť dňom dodania tovaru, alebo ak kupujúci neprevezme tovar včas, dňom, kedy mu predávajúci umožní nakladať s tovarom.
 7. Do záručnej doby sa nezapočítava doba, počas ktorej kupujúci nemôže používať tovar pre jeho vady.

X. Reklamácie vád tovaru

 1. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu potom, čo vadu zistil, túto reklamovať u predávajúceho.
 2. Kupujúci je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare. V prípade odoslania tovaru môže byť prehliadka odložená do termínu, kedy je tovar dopravený na miesto určenia.
 3. Kupujúci je povinný reklamovať vady množstva dodaného tovaru ihneď pri prevzatí tovaru u predávajúceho či u prepravcu tovaru, vady zjavné najneskôr do 3 dní od prevzatia tovaru.
 4. Reklamáciu vady na tovare v záručnej dobe je povinný kupujúci uplatniť u predávajúceho písomne (aj faxom) s popisom závady, uvedením výrobných čísel reklamovaných výrobkov a je povinný predložiť doklad o prevzatí tovaru od predávajúceho (napr. dodací list, faktúru, apod.). Na základe popisu závady a prípadnej telefonickej konzultácie rozhodne predávajúci o spôsobe riešenia reklamácie.
 5. Obe zmluvné strany sa dohodli, v prípade že tovar má akúkoľvek vadu a túto kupujúci riadne oznámil, je predávajúci oprávnený a povinný vadu odstrániť dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodaním chýbajúceho tovaru, odstránením právnej vady tovaru, či odstránením vady opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné, a to v primeranej lehote od oznámení vady (reklamácie vady) a spôsobom podľa voľby predávajúceho. Až v prípade, keď predávajúci neodstráni v primeranej lehote od oznámenia vady túto vadu niektorým z vyššie uvedených spôsobov, či ich kombináciou, má kupujúci právo na uplatnenie ďalších nárokov vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov (napr. zľava z ceny, odstúpenie od zmluvy).

XI. Niektoré ustanovenia o odstúpení od zmluvy

 1. Kupujúci má právo kúpnu zmluvu, či jednotlivú objednávku tovaru (v prípade uzatvorenej rámcovej kúpnej zmluvy) v termíne pred prevzatím tovaru zrušiť zaplatením odstupného vo výške 40% z ceny tovaru. Zmluva, či jednotlivá objednávka sa ruší od termínu svojho uzavretia v prípade, že kupujúci oznámí predávajúcemu, že využíva svoje právo a stanovené odstupné zaplatí.
 2. Kupujúci môže tovar vrátiť do 14 dní od dátumu nákupu len za týchto podmienok

        A.    Kupujúci predloží doklad o nákupe daného tovaru
        B.    Tovar bude v pôvodnom obale, nepoužitý a nepoškodený
        C.    Následne odoberie tovar v rovnakej alebo vyššej hodnote

XII. Niektoré ustanovenia o zmluvnej pokute

 1. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty a nároku na náhradu škody.
 2. I v prípade povinnosti hradiť zmluvnú pokutu má oprávnená zmluvná strana nárok na náhradu škody presahujúcu smluvnú pokutu.
 3. Dlžník je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť, ak porušenie povinnosti nezavinil.

XIII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy.
 2. Podmienky dohodnuté v kúpnej zmluve majú prednosť pred príslušnými ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok.
 3. Ak sa stane, alebo by sa ukázalo niektoré ustanovenie týchto podmienok neplatné, či neúčinné, ostávajú ostatné ustanovenia týchto podmienok platné a účinné.
 4. Spory mezi stranami vzniknuté z uzatvorenej kúpnej zmluvy budú riešené súdmi v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi.
 5. Kúpna zmluva sa riadi príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.