I. Základné ustanovenia

 1. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu tovar (ďalej tiež aj "vec"), ktoré je určené čo do druhu, množstva a ceny a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo. Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.
 2. Miestom plnenia (odovzdaní tovaru) sa rozumie prevádzka predávajúceho, v ktorej bola uzatvorená kúpna zmluva, či u ktorej bol tovar objednaný (ďalej tiež len "prevádzka predávajúceho"), pokiaľ nie je dohodnuté medzi stranami inak.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytnutie čiastočného plnenia je možné.

 4. Tieto VOP platia pre kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom.

 5. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy (ďalej len "návrh") možno podať priamo v predajných miestach predávajúceho, prostredníctvom internetovej objednávky na adrese http://b2b.multivac.sk/, e-mailom alebo telefonicky.

 6. Potvrdenie o prijatí návrhu zo strany predávajúceho urobené písomnou formou, alebo formou e-mailovej správy je považované za uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný pred uzavretím kúpnej zmluvy odovzdať predávajúcemu všetky špecifikácie týkajúce sa predmetu kúpnej zmluvy.

 7. Všetky návrhy kupujúceho odovzdané osobne, prostredníctvom internetu, e-mailu alebo telefonicky sú považované za záväzné. Podaním návrhu potvrdzuje kupujúci, že sa zoznámil s reklamačným poriadkom a týmito VOP a že s nimi súhlasí

 8. Objednávka slúži k rezervácii tovaru.

II. Ceny a platobné podmienky

 1. Ak nie je uvedené inak, ceny výrobkov sú uvedené v cenníku v EUR a bez dane z pridanej hodnoty.

 2. Ceny tovaru si môže zákazník overiť u jednotlivých položiek tovaru. Ceny za dopravu a ďalších poplatkov môže overiť po výbere spôsobu dopravy a platby. Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar vrátane súvisiacich poplatkov.

 3. Ak bola kupujúcemu zhotovená pred uzatvorením kúpnej zmluvy cenová ponuka, je táto ponuka záväzná po dobu 10 dní odo dňa jej vystavenia a len do vypredania zásob. Pri tovare, u ktorého by boli vypredané zásoby na sklade predávajúceho, sa môže ponúkaná cena zvýšiť.

 4. Ak zaisťuje podľa kúpnej zmluvy dopravu predmetu kúpy do miesta určenia predávajúci, fakturuje jej cenu kupujúcemu vo výške bežných sadzieb. Náklady na dopravu znáša vždy kupujúci, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

 5. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu dňom splnenia záväzku, tj. odovzdaním tovaru, a to aj v prípade čiastočného plnenia.

 6. Kúpnu cenu sa kupujúci zaväzuje zaplatiť:
  1. Platba v hotovosti / platobnou kartou / dobierkou: Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu v hotovosti / platobnou kartou pri prevzatí tovaru, a to buď v mieste plnenia, alebo pri prevzatí od dopravcu.
  2. Platba na základe vystavenej faktúry: Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu v lehote splatnosti na základe faktúry vystavenej predávajúcim. Rozhodným okamihom pre fakturáciu tovaru je odovzdanie tovaru, pokiaľ kupujúci preberá tovar v dohodnutom mieste plnenia, alebo odovzdanie tovaru dopravcovi, ak je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnuté odoslanie tovaru do iného miesta, ako je miesto plnenia. Faktúra je splatná do 14 dní od odovzdania tovaru v mieste plnenia, eventuálne od odovzdania tovaru dopravcovi v prípade, keď predávajúci má vec odoslať podľa požiadavky kupujúceho do iného miesta ako je miesto plnenia. Ak je na faktúre uvedená iná splatnosť, než je uvedená v týchto VOP, riadi sa splatnosť podľa faktúry.
  3. Platba zaplatením zálohy: Za zálohu sa podľa týchto VOP považuje platba na kúpnu cenu pred odovzdaním tovaru. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu zálohu z kúpnej ceny v dohodnutej výške a dohodnutom čase. Pri platbe zálohou predom, je tovar expedovaný až po zaplatení zálohy v plnej výške, tj. po pripísaní čiastky na účet predávajúceho alebo po doručení bankového výpisu z bankového účtu kupujúceho či iného potvrdenie banky potvrdzujúce riadne zaplatenie zálohy.
  4. Kombináciou bodov 1, 2, 3

 7. Spôsob platby je stanovený na základe dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.
 8. V prípade omeškania so zaplatením kúpnej ceny sa kupujúci zaväzuje uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
 9. Ceny tovaru, ktoré spadajú do príslušných skupín v zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z., zahŕňajú náklady na ich ekologickú likvidáciu autorizovaným systémom NATUR-PACK, a.s.

III. Dodacie podmienky a dodacie lehoty

 1. Predávajúci odovzdá kupujúcemu tovar počas lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve. Kupujúci je povinný si objednaný tovar prevziať v prevádzke predávajúceho, kde bola uzatvorená kúpna zmluva či u ktorej bol tovar objednaný, a to do 7 kalendárnych dní od obdŕžania výzvy na prevzatie tovaru, pokiaľ nie je dohodnuté medzi kupujúcim a predávajúcim inak. Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia. Ak kúpna zmluva stanoví odoslanie tovaru kupujúcemu do určitého miesta určenia odlišného od miesta plnenia, je odovzdanie tovaru uskutočnené odovzdaním dopravcovi na prepravu pre kupujúceho.
 2. Pri preberaní tovaru je povinný kupujúci alebo jeho splnomocnený zástupca potvrdiť prevzatie tovaru uvedením svojho mena, podpisu na dodací list tak, aby predávajúci mal možnosť presne identifikovať fyzickú osobu, ktorá tovar prevzala.
 3. Kupujúci zodpovedá za aktualizáciu zoznamu poverených zástupcov oprávnených k odoberaniu tovar za kupujúceho, ktorý odovzdá predávajúcemu pri prvom uzavretí kúpnej zmluvy. V prípade, že tovar za kupujúceho odoberá osoba, ktorá nie je podľa zoznamu povereným zástupcom pre prevzatie tovaru, je predávajúci oprávnený tovar nevydať do doby, než mu kupujúci písomne ​​alebo formou emailovej správy potvrdí, že je predávajúci oprávnený tovar odovzdať tejto osobe.
 4. Ak sa zmluvné strany dohodli, že miestom plnenia bude iné miesto ako je prevádzka predávajúceho, zaisťuje predávajúci prepravu tovaru do miesta plnenia. Predávajúci podľa dohody s kupujúcim zaistí dodávku tovaru na dohodnuté miesto plnenia na vlastné náklady alebo na náklady kupujúceho, a to podľa dohody zmluvných strán.
 5. Pri prevzatí zásielky tovaru je kupujúci povinný skontrolovať kompletnosť a nepoškodenosť zásielky. Ak zistí nedostatok, vykoná za prítomnosti vodiča (dopravcu) reklamačný zápis do prepravného listu (či iného dokladu o preprave). Pravdivosť zápisu na prepravnom liste musí písomne ​​potvrdiť aj vodič (dopravcu). Prevedenie príslušného zápisu do prepravného listu (či iného dokladu o preprave) a jeho potvrdenie vodičom (dopravcom) je podmienkou uplatnenia chýb dodávky z hľadiska počtu dodaných balení (kusov), resp. poškodenie pri preprave.
 6. Deň odovzdania tovaru sa považuje za deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

IV. Dodacie lehoty

 1. Dodacia lehota je dohodnutá v kúpnej zmluve.
 2. V prípade, že v kúpnej zmluve je dohodnuté zaplatenie zálohy podľa čl. II bod 6 časť 3. a kupujúci nezaplatí zálohu v plnej výške ani do piatich dní od dohodnutého termínu, môže predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpiť.

V. Preprava tovaru

 1. Preprava tovaru je vlastné - kupujúci si zaisťuje prepravu tovaru z miesta plnenia sám na svoje náklady, pokiaľ nie je dohodnuté v zmluve inak.
 2. Pri požiadavke kupujúceho na odoslanie tovaru do iného miesta (miesto určenia), ako je miesto plnenia, je tovar odovzdávané na prepravu týmito spôsobmi, a to podľa výberu kupujúceho:
  1. Balíkovou službou – dodávka 2 - 3 pracovné dni
  2. Zbernou službou – dodávka 1 - 5 pracovných dní.
 3. V takom prípade je preprava objednaná predávajúcim a kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu prepravné zaplatiť. Vyššie prepravného sa riadi podmienkami a cenníkom osoby, ktorá prepravu vykonáva.
 4. V prípade dohodnutia miesta plnenia mimo prevádzku predávajúceho, zaisťuje prepravu tovaru do miesta plnenia predávajúci. Prepravné kupujúci uhradí predávajúcemu.
 5. Balné je určené predávajúcim pre každý jednotlivý prípad predaja a v prípade potreby je dohodnuté v kúpnej zmluve.

VI. Vlastnícke právo na tovar a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho úplným zaplatením dohodnutej kúpnej ceny.
 2. V prípade omeškania so zaplatením kúpnej ceny je predávajúci oprávnený zakázať kupujúcemu užívania predmetu dodávky a kupujúci je povinný tovar bez zbytočného odkladu vrátiť predávajúcemu, kupujúci nesmie s týmto tovarom disponovať (tovar predať, previesť na tretiu osobu, zastaviť pod.) Alebo týmto tovarom poskytnúť akékoľvek ručenie tretím osobám.
 3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho prevzatím tovaru kupujúcim, alebo ak tak kupujúci neurobí riadne a včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.
 4. Ak je predávajúci povinný podľa zmluvy tovar odoslať do miesta určenia odlišného od miesta plnenia, a teda odovzdať tovar dopravcovi na prepravu tovaru kupujúcemu, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, keď tovar je odovzdaný dopravcovi na prepravu do miesta určenia.
 5. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže ku škode došlo v dôsledku porušenia povinnosti predávajúceho.

VII. Uskladnenie tovaru

 1. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, alebo je v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny v prípadoch, keď odovzdanie tovaru a zaplatenie kúpnej ceny sa má uskutočniť súčasne, o viac ako 15 dní, má predávajúci od tejto doby právo účtovať skladné vo výške 0,05% z ceny tovaru za každý deň omeškania s prevzatím tovaru riadne a včas do doby prevzatia tovaru a zároveň zaplatení kúpnej ceny, či do doby odstúpenia od zmluvy, ak sa strany nedohodnú inak.
 2. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, alebo je v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny v prípadoch, keď odovzdanie tovaru a zaplatenie kúpnej ceny sa má uskutočniť súčasne, o viac ako 30 dní, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 25 % z ceny tovaru a predávajúci má ďalej právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 3. Ak kupujúci nesplní svoju povinnosť tovar na dohodnutom mieste dodania mimo prevádzky predávajúceho alebo v mieste určenia prevziať riadne a včas, zaväzuje sa predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 25 % z ceny tovaru a predávajúci má ďalej právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 4. Ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu za tovar, ktorý prevzal bez súčasného uhradenia kúpnej ceny, ani v náhradnej lehote do 15 dní odo dňa splatnosti kúpnej ceny riadne v plnej výške, má predávajúci právo v akomkoľvek prípade odstúpiť od zmluvy.

VIII. Predmet kúpy a práva z chybného plnenia

 1. Predávajúci je povinný odovzdať tovar v množstve, prevedení podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy. Predávajúci je povinný odovzdať tovar v akosti hodiace sa pre účel obvyklý, tj. ku ktorému sa tovar spravidla používa.
 2. Zodpovednosť za výber výrobkov na určitý účel a použitie nesie v plnej miere kupujúci.
 3. Ak z vyhlásenia predávajúceho alebo z dokladu o odovzdaní vyplýva, že predávajúci dodal menšie množstvo vecí, nevzťahujú sa na chýbajúce veci ustanovenia o vadách.

 4. Právo kupujúceho z chybného plnenia zakladá vada, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú predávajúci spôsobil porušením svoje povinnosti.

 5. Kupujúci nemá práva z chybného plnenia, ak ide o vadu, ktorú musel s vynaložením obvyklej pozornosti spoznať už pri uzatvorení zmluvy.

 6. Kupujúci je povinný podľa možností tovar prezrieť čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na veci a presvedčiť sa o jej vlastnostiach a množstve. Ak predávajúci vec odosiela, môže kupujúci odložiť prehliadku do doby, kedy je vec dopravená do miesta určenia.

 7. Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci zo zákona právo:

  1. na odstránenie vady dodaním nové veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci,
  2. na odstránenie vady opravou veci,
  3. na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo

  4. od zmluvy odstúpiť.

   Obe zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že tovar má akúkoľvek vadu, ktorá je podstatným porušením zmluvy, a túto kupujúci riadne oznámil, je predávajúci oprávnený a povinný vadu najprv odstrániť podľa svojho výberu dodaním náhradného tovaru za tovar chybný, alebo dodaním chýbajúceho tovaru či odstránením vady opravou či výmenou súčasti tovaru, a to v primeranej lehote od oznámenia vady (reklamácie chyby). Až ak predávajúci neodstráni v primeranej lehote od oznámenia vady vytknúť vadu niektorým z vyššie uvedených spôsobov alebo ich kombináciou, má kupujúci právo na uplatnenie ďalších nárokov vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov ako je právo na zľavu z kúpnej ceny či odstúpenie od zmluvy. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

   Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote, či ak oznámia kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak si nezvolí svoje právo včas, má práva z chybného plnenia, ktoré je nepodstatným porušením zmluvy.

 8. Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady. Obe zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že tovar má akúkoľvek odstrániteľnú vadu, ktorá je nepodstatným porušením zmluvy, a túto kupujúci riadne oznámil, je predávajúci oprávnený a povinný vadu najprv odstrániť podľa svojho výberu dodaním náhradného tovaru za tovar chybný, alebo dodaním chýbajúceho tovaru či odstránením vady opravou či výmenou súčasti tovaru, a to v primeranej lehote od oznámenia vady (reklamácie chyby). Ak predávajúci neodstráni vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho.

 9. Pri dodaní nové veci vráti kupujúci predávajúcemu na jeho náklady vec pôvodne dodanú.

 10.  Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy ani požadovať dodanie nové veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju prijal. To neplatí:

  1. ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady,
  2. ak použil kupujúci vec ešte pred objavením vady,

  3. ak kupujúci nespôsobil nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím, alebo

  4. ak kupujúci predal vec ešte pred objavením vady, ak ju spotreboval alebo pozmenil vec pri obvyklom použití;  ak sa tak stalo len sčasti, vráti kupujúci predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže, a dá predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech.

   Ak neoznámi kupujúci vadu včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

   Ak neoznámi kupujúci vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočné starostlivosť zistiť, súd mu právo z chybného plnenia neprizná. Ak sa jedná o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.

   Podrobnosti uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (tj. Ďalej aj len "reklamácie") sú upravené v čl. X týchto obchodných podmienok.

IX. Záručné podmienky

 1. Predávajúci neposkytuje automaticky zmluvnú záruku za akosť pri každom tovare ním dodávaného.
 2. Záruka za akosť je poskytovaná u vybraného tovaru. Prevzatie zmluvnej záruky za akosť musí byť uvedené v príslušnom dodacom liste k tovaru, či v kúpnej zmluve. Rozsah a podmienky záruky za akosť sa pre jednotlivé druhy tovaru môžu líšiť.

 3. Záruka za akosť sa vzťahuje na chyby materiálu, funkčné vady alebo vady vzniknuté pri výrobe. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté nesprávnym projektom, chybnou montážou, manipuláciou, zapojením alebo nesprávnou obsluhou, nevhodným elektrickým istením, nedodržaním predpísaného elektrického napätia, neodborným alebo neprimeraným zásahom, úpravou alebo demontážou, nevhodným použitím či extrémnymi prevádzkovými podmienkami, živelnou katastrofou, násilným poškodením, zanedbaním údržby, či vonkajšou udalosťou. Záruka zaniká v prípade zásahu do výrobku neoprávnenou osobou.

 4. Záruka začína plynúť dňom odovzdania tovaru, alebo ak kupujúci neprevezme tovar včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom. Ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, beží od dôjdenia veci do miesta určenia. 

 5. Do záručnej doby sa nezapočítava doba, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady.

 6. Záručná oprava sa vykonáva zásadne na základe rozhodnutia predávajúceho v servise firmy alebo v mieste inštalácie. Spôsob odstránenia závady je výhradne na rozhodnutí servisu predávajúceho. Reklamujúci strana dostane písomné vyjadrenie o výsledku reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie hradí všetky náklady na jej vyhotovenie reklamujúci strana.

 7. Ak v záručnom liste sú stanovené podmienky inak, majú prednosť ustanovenia podľa záručného listu. Záručným listom je dodací list alebo faktúra vydaná.

 8. Ak bol predaný tovar s vadami, na ktoré bol kupujúci pri kúpe upozornený a pre ktoré bola dojednaná nižšia cena, sú tieto vady uvedené na dodacom liste alebo faktúre. Za takéto vady predávajúci nezodpovedá.

 9. Pre vládou stanovenej výrobky podľa zákona č. 56/2018 Z.z. je predávajúci držiteľom uistenie alebo vyhlásenia o zhode.

X. Reklamácie vád tovaru

 1. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu zistil, alebo ak ide o vadu skrytú bez zbytočného odkladu po tom, čo ju kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, vadu vytknúť u predávajúceho.

 2. Kupujúci je povinný prezrieť tovar podľa svojich možností čo najskôr po jeho prevzatí. V prípade odoslania tovaru môže byť prehliadka odložiť do doby, keď je tovar dopravený do miesta určenia.

 3. Kupujúci je povinný reklamovať vady dodaného tovaru ihneď pri prevzatí tovaru u predávajúceho či u dopravcu tovaru, vady zjavné najneskôr do 3 dní od prevzatia tovaru.

 4. Reklamáciu vady tovaru je povinný kupujúci uplatniť u predávajúceho písomne s popisom závady, uvedením výrobných čísel reklamovaných výrobkov a je povinný predložiť doklad o kúpe tovaru od predávajúceho (napr. dodací list, faktúru, a pod.). Na základe popisu závady a prípadnej telefonickej konzultácie rozhodne predávajúci o spôsobe riešenia reklamácie.

 5. Spôsob, akým je možné uplatniť reklamačné práva nájdete tu: https://www.multivac.sk/objednavka-servisneho-zasahu

XI. Niektoré ustanovenia o odstúpení od zmluvy

 1. Kupujúci má právo kúpnu zmluvu, či jednotlivú objednávku tovaru (v prípade uzatvorenej rámcovej kúpnej zmluvy) v dobe pred prevzatím tovaru zrušiť zaplatením odstupného vo výške 25% z ceny tovaru. Zmluva alebo jednotlivá objednávka sa ruší od doby svojho uzavretia v prípade, že kupujúci oznámi predávajúcemu, že svoje právo využíva a určené odstupné zaplatí.

 2. Kupujúci môže tovar vrátiť do 14 dní od dátumu nákupu iba za týchto podmienok:

  1. Kupujúci predloží doklad o nákupe daného tovar
  2. Tovar bude v pôvodnom obale, nepoužitý a nepoškodený
  3. Následne odoberie tovar v rovnakej alebo vyššej hodnote

XII. Niektoré ustanovenia o zmluvnej pokute

 1. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty a nároku na náhradu škody.

 2. I aj v prípade povinnosti platiť zmluvnú pokutu má oprávnená zmluvná strana nárok na náhradu škody presahujúcej zmluvnú pokutu.

XIII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy.

 2. Podmienky dohodnuté v kúpnej zmluve majú prednosť pred príslušnými ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok.

 3. Ak sa stane, alebo by sa ukázalo niektoré ustanovenie týchto podmienok neplatné alebo neúčinné, zostávajú ostatné ustanovenia týchto podmienok platné a účinné.

 4. Spory medzi stranami vzniknuté z uzatvorenej kúpnej zmluvy budú riešené súdmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

 5. V neupravenom sa kúpna zmluva riadi zákonom č. 513/1991 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení.

 6. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 18.5.2021.

Tento web využíva cookies

Pre chod webu sú nevyhnutné aktivované esenciálne súbory cookies. Pre plnohodnotné poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti sú však nutné povoliť aj voliteľné cookies. Kliknutím na nasledujúce tlačidlo, ich zapnete. Viac informácií

Nastavenie cookies

Vaše súkromie je dôležité. Môžete si vybrať z nastavenia cookies nižšie. Viac informácií